Vedtekter for Korsfarerne

NB: I kjølvannet av Covid-19 har det hittil ikke blitt avholdt noe nytt årsmøte, og styret har derfor midlertidig fattet beslutning om bl.a. medlemskontingent for å tilfredsstille kravene fra Nidaros Hockey ifm. det inngåtte samarbeidet. Ordinært årsmøte avholdes på vanlig måte i løpet av sesongen.


§1 Formål
Korsfarerne – Nidaros Hockey Supports (heretter forkortet til Korsfarerne) hovedformål er å samle supportere av Nidaros Hockey, å støtte klubben visuelt og verbalt under kamp, samt å være en konstruktiv og kritisk diskusjons- og samarbeidspartner for klubben utenom kamp.


§2 Medlemskap
Korsfarerne består av de personer som til enhver tid ønsker å være medlemmer i organisasjonen. I utgangspunktet kan alle som ønsker det bli medlemmer.


Medlemskap utstedes av styret eller den styret har gitt fullmakt. Evt. medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Styret har fullmakt til å nekte personer medlemskap/ekskludere medlemmer som kan komme til å skade organisasjonens omdømme (se § 7 vedrørende eksklusjon).


Medlemskap regnes som løpende inntil aktiv oppsigelse, eller ved mislighold av forpliktelser overfor organisasjonen.


§3 Besluttende organer
Korsfarernes besluttende organer er årsmøtet, ekstraordinært årsmøte og styret.


§4 Organisasjonens vedtekter
Vedtektene kan endres av årsmøtet ved minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må legges fram skriftlig.


Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, er styret suverent til å fatte beslutning om midlertidig fortolkning frem til saken endelig avklares ved neste årsmøte.


Medlemmer binder seg til ikke å bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister om vedtektene skal avgjøres av Korsfarernes egne besluttende organer (se § 3).


§5 Eksklusjon
Medlemmer som bryter Korsfarernes vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade Nidaros Hockey og/eller Korsfarernes omdømme, kan ekskluderes av styret. Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad.


§6 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man ha gyldig medlemskap i Korsfarerne, og ha oppfylt evt. forpliktelser. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.


Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.


§ 7 Styrets organisering
Til å lede Korsfarernes virksomhet velger årsmøtet et styre bestående av tre til fem personer. Blant disse velger årsmøtet leder, nestleder og kasserer.


Valgperioden er på ett år.


Styret har ansvar for økonomi og daglig drift av Korsfarerne, og vedtar prokura og signatur. Minst to personer i styret skal til enhver tid ha tilgang til Korsfarernes bankkonto, for å sikre oversikt ved alle møter.


Styret møtes etter innkalling av den de selv utpeker. Styret kan også innkalles etter krav fra minst to av medlemmene. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, og vedtaksdyktighet krever fremmøte av minst halvparten av styrets antall faste medlemmer.


Om et medlem av styret skulle trekke seg i løpet av valgperioden har styret fullmakt til å finne en etterfølger fram til neste årsmøte.


Personer i styret gis anledning til å søke permisjon for den perioden som gjenstår fra gjeldende dato frem til neste ordinære årsmøte. Permisjon innvilges av resten av styret. I tilfeller hvor permisjon er innvilget plikter resten av styret å fordele den permittertes arbeidsoppgaver seg imellom, eller utpeke en midlertidig erstatter for den permitterte.


Styret har fullmakt til å rekruttere personer som ansvarlige for ansvarsområder uten av disse må være del av styret.


§ 8 Styrets plikter
Styret har det formelle og juridiske ansvar for Korsfarernes virksomhet. Styret er selv ansvarlig for alle avtaler det inngår på organisasjonens vegne.


§ 9 Ordinært årsmøte
Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 3 uker før møtet finner sted.


Følgende saker skal behandles:


  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av protokollunderskriver
  4. Årsberetning
  5. Gjennomgang av regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjett
  8. Valg av styre


Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøtet uttrykker ønske om det. Alle årsmøtesaker avgjøres ved alminnelig flertall.


Personer med gyldig medlemskap har stemmerett, og innkomne forslag må være styret i hende senest dagen før årsmøtet finner sted.


§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstra årsmøte hvis minst 1/5 av medlemmene krever det. Slik innkalling må skje minst 3 uker i forveien.


§11 Oppløsning av Korsfarerne
Korsfarerne kan oppløses etter årsmøtevedtak med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller alle Korsfarernes verdier Nidaros Hockey.


Dersom organisasjonen oppløses som følge av at Nidaros Hockey legges ned, velger årsmøtet en organisasjon/formål som skal motta Korsfarernes verdier.


Vedtekter vedtatt 29.8.2020